Vyučování‎ > ‎

Závěr školního roku

... tato stránka je průběžně aktualizována dle požadavků vedení školy v konkrétním roce

 
 1. Závazky / pohledávky (finance)
  • povinnost uzavření všech finančních transakcí (cesťáky, paragony...) min. 2 pracovní dny před koncem měsíce června
  • výběr financí na filmové představení po ukončení výuky

 2. Úklid třídy a šaten
  • kompletní úklid ve třídách vč. "odžvejkačkování" a vyčištění lavic
  • kompletní vyklizení šaten
  • nahlášení závad emailem školníkovi – stepvaclav@voss-na.cz
  • předání uklizených tříd a šaten – kontrolu provede zástupce ředitele

 3. Výuka a Pedagogická dokumentace
  • vrácení půjčených učebnic a dalších knih do knihovny (zejména od studujících)
  • uzavření klasifikace a absence v IS Bakaláři (min. 24 hodin před klasif. poradou) vč. vybrání omluvných listů žáků
  • uzavření Katalogu třídy – viz Třídní učitel – 3. Pololetí / semestr
  • uzavření Třídní knihy (podpisy, absence, uzavření týdnů, proškrtání volných polí i stran...)
  • uzavření Deníků OV
  • vyučující VOŠ: Záznam o vyučovacím předmětu – Pozemní stavby / Obnova stavebních památek
  • předání Záznamu o práci ve volitelném / nepovinném předmětu třídnímu učiteli – vložit do třídní knihy
  • vyplnění přehledu neodučené látky – pro každou studijní skupinu zvlášť

  • předání pedagogické dokumentace ke kontrole zástupci ředitele 29. 6.

 4. Výkazy práce + dovolenky (červen i červenec)

 5. Ostatní
  • "vybordelení" kabinetů
  • úklid zbytností na discích U a V -- žákovská data budou zaarchivována k 30. 6. a následně kompletně vymazána!!